เขียนโดย Super User

 

 boss01  

นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
B04    นางนฤมล  แย้มศรี 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
B02  นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
กรรมการ