++ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง [ วช.สุราษฎร์ธานี ]